Forældresamarbejde aftales individuelt på forbesøg med forældre og sagsbehandler. Vi tilstræber en god forældrekontakt præget af respekt og ligeværdighed. Kontaktpædagogen vil ugentlig orientere forældrene telefonisk om, hvordan det går med den unge på Ulvskov, i dagstilbuddet, i forhold til fritidsinteresser m.m.

Derudover er forældre altid velkommen til at ringe til opholdsstedet og få kontakt med kontaktpersonen eller den medarbejder, der er til stede. Det er fortrinsvis kontaktpersonerne, der har den primære kontakt til forældre, herunder vigtige beslutninger og begivenheder samt aftaler vedrørende den unges hjemmeweekender.

Den unge har altid mulighed for at låne en telefon for at ringe til en forældre med mindre andet er aftalt. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at den unge ringer til sine forældre, når kontaktpersonen er ved siden af, således at en god og positiv samtale sikres.

I enkelte tilfælde er det lederen/stedfortræderen, der har kontakten til forældrene, hvis vi vurderer, at det giver den bedste kontakt mellem forældre, kontaktpersonerne og den unge.

Der kan være særlige forhold, der gør, at det er hensigtsmæssigt, at der holdes møde med forældrene udover de halvårlige statusmøder. Det kan bl.a. være følgende typer møder:

  • Opfølgningsmøde, hvor den unges indslusning på opholdsstedet bliver evalueret.
  • Et samarbejdsmøde, hvor forældre og kontaktpersonens forventninger og samarbejde bliver evalueret og afstemt, således at samarbejdet mellem de to parter forløber bedst muligt og derved sikrer den unges trivsel.
  • Et tværfagligt møde, hvor rådgiver, kontaktpersoner, den unge samt forældre deltager og forældrene kan have en familierådgiver med. Der kan tales om samvær, grænsesætning m.m.

Forældrene bliver ligeledes inviteret med til den unges fødselsdag, sommerfest og andre arrangementer på opholdsstedet. Der kan være unge som ønsker, at f.eks. deres mor kommer og besøger dem en weekend og overnatter på Ulvskov. Endvidere er der unge som får lavet en samværsordning, hvor forældrene besøger dem til aftensmad hver anden uge, samt at den unge besøger dem hver anden uge.

Der er familier, hvor den unge ikke har lyst til at se sine forældre, hvor det i starten er nødvendigt, at en medarbejder fra Ulvskov tager med på besøg hos forældrene. Derved bliver den unge støttet i at se sine forældre samt at sige fra over for dem, hvis de overskrider den unges grænser.

Statusrapport fremsendes forud for det halvårlige statusmøde, hvor forældremyndighedsindehavere, den unge og sagsbehandleren bliver inviteret. Dert kan forkomme at familierådgiver, anbringelseskonsulent og ungerådgiver deltager i mødet. På statusmøde gennemgår vi den unges udvikling og indsatsområder for fremtiden.

På det halvårlige statusmøde bliver forældresamarbejdet gennemgået med de/den tilstedeværende forældre, kontaktpædagog samt sagsbehandler. Der bliver skrevet referat af mødet og nye aftaler bliver implemeneteret i samarbejdet med forældrene omkring den unge.

Vi udsender et evalueringsskema til forældrene én gang årligt, hvor forældrene får mulighed for at evaluere samarbejdet med Ulvskov.

Eksempel på evalueringsskema til forældre